Daten. Leben.

Ochrana osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame len v rozsahu, v akom je to možné v súlade s predpismi o ochrane údajov. Používame všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom a zneužitím.

Zodpovedný prevádzkovateľ

Zodpovedným prevádzkovateľom v zmysle GDPR a iných zákonov o ochrane údajov je:

REISSWOLF s.r.o.
Račianska 24i
831 02 Bratislava
Slovenská republika
info@reisswolf.sk
www.reisswolf.sk

Vymenovaný za DPO:

Mgr. Monika Skývová
monika.skyvova@reisswolf.sk

Spracúvateľské činnosti

1. Kontaktné formuláre a e-mailový kontakt

Účel a právny základ

Na našej webovej stránke nájdete rôzne kontaktné formuláre, ktoré môžete použiť na elektronický kontakt alebo na registráciu na podujatia. Ak používateľ využije túto možnosť, údaje zadané do vstupného rozhrania sa k nám prenesú a uložia. Tieto údaje zahŕňajú meno, názov spoločnosti, telefón, e-mail, adresu, pracovnú pozíciu a obsah správy, ako aj požadované informácie o konkrétnych témach.
Okrem toho sa zhromažďuje IP adresa koncového zariadenia, dátum a čas odoslania.
V rámci tohto procesu sa získa váš súhlas a uvedie sa odkaz na toto vyhlásenie o ochrane údajov.
Prípadne je možné nás kontaktovať prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa uložia osobné údaje používateľa odoslané spolu s e-mailom.
Tieto údaje sa používajú výlučne na spracovanie konverzácie.
Právnym základom na spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ak používateľ udelil svoj súhlas.

Ak je cieľom kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom na spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Prijímateľ

Naše webové stránky spravujú poskytovatelia služieb, ktorí pôsobia ako naši spracovatelia.
Ak nám napríklad pošlete dotaz, nami zamestnaní poskytovatelia služieb môžu získať údaje na účely výkonu nimi poskytovanej služby (napr. IT služby). Všetci poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní zaobchádzať s vašimi údajmi dôverne. Ak nás budete kontaktovať vo veci nespadajúcej do nášho regiónu pôsobnosti, resp. presahujúcej náš región pôsobnosti - Slovenská republika, odovzdávame vaše údaje regionálne príslušnej spoločnosti REISSWOLF, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky alebo realizovať vašu objednávku.

Doba uchovávania

Údaje sa vymažú hneď, ako už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené. V prípade osobných údajov zo vstupného rozhrania kontaktného formulára a údajov zaslaných e-mailom je to po ukončení príslušnej konverzácie s používateľom. Konverzácia je ukončená, keď okolnosti naznačujú, že daná záležitosť bola definitívne objasnená.

Vaše osobné údaje v kontaktných formulároch sa dočasne neuchovávajú, s výnimkou formulára na odvolanie. Tu sa údaje vymažú až po uplynutí 24 hodín z dôvodu nevyhnutného postupu overenia "double opt-in".

Odvolanie súhlasu

Používateľ má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Na tento účel stačí neformálna správa prostredníctvom e-mailu. Prípadne môžete použiť aj náš formulár na odvolanie súhlasu. V takomto prípade nie je možné pokračovať v konverzácii.
Všetky osobné údaje uložené v priebehu kontaktu s nami budú v takom prípade vymazané.

2. Digitálne uzatváranie zmlúv

Účel a právny základ

Naša webová stránka ponúka možnosť uzatvárať zmluvy digitálne. Používame na to podpisovú službu Adobe Sign. Údaje ako meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a podpis zmluvy sa spracúvajú, aby sme vám mohli zaslať zmluvu a vy ste ju mohli podpísať.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR na vykonanie predzmluvných opatrení alebo na plnenie zmluvy.

Prijímateľ

Na spracovanie vašich údajov využívame externého poskytovateľa služieb Adobe Ireland. Tento poskytovateľ služieb bol nami starostlivo vybraný a poverený, je viazaný našimi pokynmi a podlieha pravidelným auditom. Spoločnosť Adobe ako spracovateľ podlieha nariadeniu GDPR, najmä článku 28 Spracovateľ. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://www.adobe.com/sk/privacy/policy.html

Doba uchovávania

Zozbierané osobné údaje (údaje o zmluve) sa stiahnu z Adobe Cloud a spoločnosť REISSWOLF ich uloží tak, aby boli dodržané zákonné lehoty na uchovávanie.
Zhromaždené osobné údaje (údaje o zmluve) budú z Adobe Cloud vymazané s lehotou tridsať dní po ukončení spracovania údajov o zmluve.

Prevod do tretej krajiny

Osobné údaje zhromaždené na účely spracovania zmluvy (meno, adresa, e-mailová adresa, titul, pozícia, kontaktné informácie, IP adresa, jedinečné ID používateľa (napr. Cooki ID) používateľa) sa prenášajú na servery spoločnosti Adobe Inc. v USA (345 Park Avenue, San Jose, CA95110, USA). Osobné údaje sa uchovávajú na základe štandardných zmluvných doložiek EÚ dohodnutých so spoločnosťou Adobe. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://www.adobe.com/sk/privacy/policy.html

Odvolanie súhlasu

Používateľ má možnosť prijímať a podpisovať zmluvy aj e-mailom alebo poštou. Na tento účel stačí neformálna správa e-mailom na adresu spoločnosti REISSWOLF.

3. Zasielanie noviniek

Účel a právny základ

Na našej webovej stránke máte možnosť prihlásiť sa na odber bezplatného newslettera. Pri registrácii na odber noviniek sa údaje zo vstupného rozhrania, ako je meno, názov spoločnosti a e-mailová adresa, prenášajú nášmu poskytovateľovi služieb, ktorý sa používa na tento účel, aby sme vám mohli zasielať novinky.
Okrem toho sa zhromažďuje IP adresa koncového zariadenia a dátum a čas registrácie.
Počas registrácie sa získava váš súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) a odkazuje sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

Prijímateľ

Na spracovanie vašich údajov využívame externých poskytovateľov služieb. Títo poskytovatelia boli starostlivo vybraní a poverení nami, sú viazaní našimi pokynmi a sú pravidelne monitorovaní. Poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní zaobchádzať s vašimi údajmi dôverne.

Doba uchovávania

Údaje používateľa sa uchovávajú dovtedy, kým je aktívne prihlásenie na odber noviniek.

Odvolanie súhlasu

Odber noviniek môže príslušný používateľ kedykoľvek zrušiť. Na tento účel sa v každom newsletteri nachádza príslušný odkaz.

4. Sprístupnenie webovej stránky a vytváranie log súborov

Účel a právny základ

Pri každom prístupe na naše webové stránky náš systém automaticky zhromažďuje údaje zo systém koncového zariadenia a ukladá ich do takzvaných log súborov. Dočasné uloženie IP adresy systémom je potrebné na to, aby sa umožnilo doručenie webovej stránky do koncového zariadenia používateľa. Zhromažďujú sa nasledujúce údaje:

 • Typ a verzia prehliadača
 • Operačný systém
 • Webová stránka, z ktorej používateľ prišiel na našu webovú stránku
 • Poskytovateľ internetových služieb
 • Dátum a čas požiadavky na server
 • IP adresa

Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu zlepšiť stabilitu a funkčnosť našej webovej stránky.

Prijímateľ

Na prevádzku a údržbu našej webovej stránky využívame poskytovateľov technických služieb, ktorí pôsobia ako naši spracovatelia.

Doba uchovávania

Zhromaždené údaje sa vymažú hneď po skončení príslušnej relácie. V prípade ukladania údajov do log súborov sa tak stane najneskôr po šesťdesiatich dňoch.

Odvolanie súhlasu

Zhromažďovanie údajov na účely poskytovania webovej stránky a ukladanie údajov do log súborov je absolútne nevyhnutné na prevádzku webovej stránky. Používateľ preto nemá možnosť vzniesť námietku.

5. Webová analýza a súborov cookie

Účel a právny základ

Súbory cookie sa používajú na to, aby boli naše webové stránky užívateľsky prívetivejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Niektoré funkcie našej webovej stránky nie je možné ponúknuť bez použitia súborov cookie.
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia priradeného k používanému prehliadaču a prostredníctvom ktorých získavame určité informácie. Súbory cookie nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do vášho počítača.
Súbory cookie používame, aby sme vás mohli identifikovať pri ďalších návštevách, napr. po zmene stránky. Súbory cookie používame aj na analýzu správania pri surfovaní, napr. zadaných vyhľadávacích výrazov a frekvencie zobrazovania stránok. Pri vstupe na naše webové stránky sú používatelia informovaní informačným bannerom o používaní súborov cookie na účely analýzy a sú odkázaní na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonávanie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali, sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb.

Prijímateľ

Na sledovanie a analýzu webu používame externých poskytovateľov služieb. Tí v našom mene spracúvajú prístupové údaje na účely analýzy používateľov a štatistického spracovania. S poskytovateľmi sme na tento účel uzavreli príslušné zmluvy.
Údaje zhromaždené pomocou softvéru služby webovej analýzy Google Analytics  (https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/) od spoločnosti Google Inc. (vrátane vašej pseudonymizovanej IP adresy) sa spracúvajú na serveroch spoločnosti Google v USA. Informácie vygenerované súborom cookie v pseudonymnom profile používateľa sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nespájajú sa s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Aby bolo možné pseudonymné používateľské profily napriek tomu vyhodnotiť, zaznamenané údaje sa ukladajú spolu s náhodne vygenerovanými identifikátormi používateľov.

Okrem iného sa počas návštevy webovej lokality zaznamenávajú prostredníctvom služby Google Analytics nasledujúce údaje:

 • Zobrazené stránky
 • Vaše správanie na stránkach (napríklad kliknutia, správanie pri posúvaní a dĺžka zotrvania)
 • Vaša približná poloha (krajina a mesto)
 • Vaša IP adresa (v skrátenej podobe, aby nebolo možné jednoznačné priradenie)
 • Technické informácie, ako je prehliadač, poskytovateľ internetového pripojenia, koncové zariadenie a rozlíšenie obrazovky
 • Zdroj pôvodu vašej návštevy (t. j. prostredníctvom ktorej webovej stránky alebo reklamného materiálu ste sa k nám dostali)


Ak nesúhlasíte s ukladaním a analýzou týchto údajov z vašej návštevy, môžete tomu zabrániť jednorazovou inštaláciou nasledujúceho doplnku prehliadača, ktorý deaktivuje službu Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Podrobnejšie informácie o technickom fungovaní použitého nástroja a informácie nájdete na stránke:
https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/

Doba uchovávania

Dočasné súbory cookie sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača. Patria medzi ne najmä súbory cookie relácie. V nich sa ukladá takzvaný session-lD, pomocou ktorého sa môžu rôzne požiadavky z vášho prehliadača priradiť k spoločnej relácii. To umožňuje rozpoznať vaše koncové zariadenie, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.
Trvalé súbory cookie, ako sú napríklad analytické súbory cookie služby Google Analytics, sa automaticky vymažú po uplynutí vopred stanoveného času, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Analytické súbory cookie zo služby Google Analytics sa ukladajú vo vašom webovom prehliadači po dobu dvoch rokov od vašej poslednej návštevy, pokiaľ ich predtým neodstránite prostredníctvom nastavení prehliadača. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach prehliadača.

Údaje súvisiace s používateľom zhromaždené službou Google Analytics sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch. Ostatné anonymizované údaje zostávajú uložené v súhrnnej forme na dobu neurčitú.

Prevod do tretej krajiny

Zozbierané údaje sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA. Spoločnosť Google dodržiava ustanovenia o ochrane údajov podľa dohody „EU-US Privacy Shield“. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:
www.google.de/intl/en/policies/privacy/

Odvolanie súhlasu

Zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookie. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Môžete to urobiť aj automaticky, napr. pomocou vyššie uvedeného doplnku prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics (ďalšie informácie tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Ak sú súbory cookie pre našu webovú stránku deaktivované, je možné, že už nebude možné využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

6. Cookiebot

Účel a právny základ

Prijímateľ

Používame externú webovú službu Cookiebot spoločnosti Cybot A/S (www.cookiebot.com/en), aby sme vás informovali o súboroch cookie používaných na našej webovej lokalite a získali váš súhlas s používaním súborov cookie. Na uloženie vášho súhlasu sa do vášho prehliadača ukladá trvalý súbor cookie s názvom "CookieConsent".

Spoločnosť Cybot A/S automaticky zaznamená nasledujúce údaje:

 • Číslo IP koncového používateľa v anonymnej forme (posledné tri číslice sú nastavené na "0")
 • Dátum a čas súhlasu
 • User agent prehliadača koncového používateľa
 • URL, z ktorej bol súhlas odoslaný
 • Anonymný, náhodný a zašifrovaný kľúč
 • Stav súhlasu koncového používateľa, ktorý slúži ako dôkaz súhlasu

Informácie vygenerované súborom cookie sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nespájajú sa s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu.

Údaje zhromaždené spoločnosťou Cybot A/S sú uložené na serveroch v rámci EÚ.

Ak nesúhlasíte s ukladaním týchto údajov, môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti ich ukladaniu, ako je uvedené vyššie. V tomto prípade sa vo vašom prehliadači uloží tzv. opt-out cookie, čo znamená, že spoločnosť Cookiebot poskytuje súbory cookie len na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie webovej stránky. Upozorňujeme, že úplné vymazanie súborov cookie znamená, že sa vymaže aj súbor cookie opt-out a možno ho budete musieť znova aktivovať.

Doba uchovávania

Trvalý súbor cookie s názvom "CookieConsent" od spoločnosti Cookiebot sa automaticky vymaže po 12 mesiacoch, pokiaľ ho predtým nevymažete prostredníctvom nastavení prehliadača. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach prehliadača.

Prevod do tretej krajiny

Používaním služby Cookiebot nedochádza k prenosu do tretej krajiny.

Spoločnosť Cookiebot využíva na poskytovanie svojich cloudových služieb dôveryhodných subdodávateľov v rámci EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Cookiebot:
www.cookiebot.com/en/privacy-policy/.

Odvolanie súhlasu

Zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookie. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Môže sa to vykonať aj automaticky. Ak sú súbory cookie pre našu webovú lokalitu deaktivované, môže sa stať, že už nebude možné využívať všetky funkcie webovej lokality v plnom rozsahu.

8. Google Ads mit Conversion-Tracking

Zweck und Rechtsgrundlage

Google AdWords ist ein Dienst zur Internetwerbung, der es Werbetreibenden gestattet, interessenrelevante Anzeigen in den Suchmaschinenergebnissen von Google und dem Google-Werbenetzwerk zu schalten.

Interessenrelevante Anzeigen werden durch im Vorhinein festgelegte Schlüsselwörter definiert, die eine Anzeige erst dann in den Suchmaschinenergebnissen von Google aufzeigt, wenn der Nutzer schlüsselwortrelevante Ergebnisse mit der Suchmaschine abruft.
Im Google-Werbenetzwerk werden die Anzeigen mittels eines automatischen Algorithmus und unter Beachtung der vorab definierten Schlüsselwörter auf themenrelevanten Internetseiten verteilt.

Wird ein Nutzer über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite weitergeleitet, wird im Browser des Nutzers ein permanenter Cookie gesetzt, der erhebt, welche Seiten unserer Webseite aufgerufen wurden und ob beispielsweise ein Kontaktversuch vollzogen wurde. Dieser Cookie wird auch als Conversion-Cookie bezeichnet und dient nicht der persönlichen Identifikation. In der Regel erhebt Google folgende Daten:
 

 • Eindeutige Cookie-ID
 • Anzahl & Frequenz der Anzeigen-Aufrufe
 • Letzte Eindrücke (Impressions)
 • Opt-out-Informationen


Die über den Conversion-Cookies erhobenen Daten werden von Google verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Webseite zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken dienen uns wiederum zur Ermittlung der Nutzerzahl unserer Anzeigen sowie der Werbeanzeigen-Optimierung.

Wir nutzen interessenrelevante Bewerbung unseres Angebots auf der Rechtsgrundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Websitebetreiber haben wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Empfänger

Unsere Website nutzt die externe Dienstleitung des Online-Werbeprogramm Google Ads (https://ads.google.com/) mit Conversion-Tracking von Google Inc. Als Dienstleiter verarbeitet Google Ads in unserem Auftrag die Zugriffsdaten auf geschaltete Online-Werbung zum Zwecke der Nutzeranalyse und statistischen Aufbereitung für uns. Der Dienstleister wurde von uns sorgfältig ausgewählt, beauftragt und wird regelmäßig kontrolliert. Außerdem ist er ist vertraglich dazu verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln.

Die mit Google Ads erhobenen Daten (einschließlich Ihrer pseudonymisierten IP-Adresse) werden auf einen Server von Google in den USA verarbeitet.

Die durch Cookie erzeugten Informationen werden nicht dazu benutzt, den Nutzer unsere Werbung oder dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.

Speicherdauer

Die Cookies zum Conversion-Tracking von Google Ads verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit, sofern Sie diese nicht vorher über die Browsereinstellung löschen. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.

Drittlandtransfer

Erfasste Daten werden an einen Server von Google in den USA übertragen. Google beachtet dabei die Datenschutzbestimmungen des „EU-US Privacy Shield“-Abkommens
Nähere Informationen erhalten Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google:
www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Widerspruch

Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

Zudem besteht die Möglichkeit der interessenbezogenen Werbung durch Google über den folgen Link widersprechen:
www.google.de/settings/ads

9. Facebook-Pixel mit Custom Audiences

Zweck und Rechtsgrundlage

Der Facebook-Pixel der Facebook Unternehmensgruppe ist ein JavaScript-Code-basiertes Analysetool, mit dem die Wirksamkeit von interessenrelevanter Internetwerbung gemessen wird.

Interessenrelevante Anzeigen werden hierbei durch im Vorhinein festgelegte Parameter definiert, die eine Anzeige erst dann aufzeigt, wenn der Nutzer die relevanten Parameter, wie z. B. Interesse an bestimmten Themen, innehat oder abruft. Diese vorab definierten Nutzergruppen werden auch als sogenannte „Custom Audiences“ bezeichnet und stellen sicher, dass unsere Werbeanzeigen nur die Nutzer erreichen, die ein potenzielles Interesse daran aufweisen. Unter Beachtung der vorab definierten Parameter verteilt Facebook die Werbeanzeigen mittels eines automatischen Algorithmus.

Wird ein Nutzer über eine Facebook-Anzeige auf unsere Webseite oder auf Facebook (d. h. Facebook-Produkte, Facebook Website, Facebook App, Facebook Partner Webseiten oder Webseiten mit Facebook-Technologien, wie dem „Gefällt mir“-Buttons) weitergeleitet, werden im Browser des Nutzers temporäre Sitzungs-Cookies sowie permanente Cookies gesetzt, die erheben, welche Werbekampagnen & Seiten unserer Webseite aufgerufen wurden und ob beispielsweise ein Kontaktversuch vollzogen wurde. Diese Cookies werden auch als Conversion-Cookies bezeichnet und dienen nicht der persönlichen Identifikation. In der Regel erhebt der Facebook-Pixel folgende Daten:
 

 • Alle Informationen, die im Standardwebprotokoll des HTTP-Headers hinterlegt sind, wie Informationen zum Webbrowser, zum Seitenstandort, zum Dokument, zum Referrer, zum Besucher der Website und die IP-Adresse
 • Pixel-spezifische Daten, wie die Pixel-ID und der Facebook-Cookie
 • Daten zu Buttons, die geklickt wurden
 • Informationen zum Besuch, wie Handlungen und Aktivitäten, über personalisierte Daten-Events
 • Feldnamen von Formularen, wie die Überschriften "E-Mail-Adresse", "Adresse" und "Menge"
 • Informationen zu individuellen Einstellungen/Einschränkungen hinsichtlich Werbeanzeigen und dem entsprechenden Tracking


Der Facebook-Pixel erfasst keine Feldwerte wie konkrete Namen oder E-Mailadressen aus Formularen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.facebook.com/business/gdpr und https://www.facebook.com/policies/cookies.

Die über die Conversion-Cookies erhobenen Daten werden von Facebook verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Web-Präsenz zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken dienen uns wiederum zur Ermittlung des Erfolges unserer Werbeanzeigen und deren Optimierung.

Wir nutzen interessenrelevante Bewerbung unseres Angebots auf der Rechtsgrundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Websitebetreiber haben wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Empfänger

Für die Schaltung der Online-Werbeanzeigen nutzt unsere Website die externe Dienstleitung der Facebook Unternehmensgruppe (https://www.facebook.com).

Als Dienstleiter verarbeiten Facebook und seine Partner in unserem Auftrag die Zugriffsdaten auf geschaltete Online-Werbung zum Zwecke der Nutzeranalyse und statistischen Aufbereitung für uns. Der Dienstleister wurde von uns sorgfältig ausgewählt, beauftragt und wird regelmäßig kontrolliert.

Die mit Facebook und seinen Partnern erhobenen Daten werden auf einer weltweit ausgelegten Serverlandschaft verarbeitet.

Die durch Cookies erzeugten Informationen werden nicht dazu benutzt, den Nutzer unserer Werbung oder Website persönlich zu identifizieren oder mit personenbezogenen Daten zusammenzuführen.

Speicherdauer

Facebook und seine Partner nutzen neben temporären Sitzungs-Cookies, die gelöscht werden, sobald der Browser geschlossen wird, permanente Cookies. Zu den permanenten Cookies gehören im Bereich der online Werbeschaltung vor allem:
 

 • Authentifizierung-Cookies mit einer Speicherzeit von 365 Tagen
 • Cookies, die Werbeanzeigen ausliefern und ihre Relevanz messen mit einer Speicherzeit von 90 Tagen
 • Cookies, die den Analysediensten für Werbung und Websites dienen mit einer Speicherzeit von 90 Tagen
 • Cookies, die die Abmeldung von Facebooks Werbeanzeigen speichern, welche auf eigenen Aktivitäten & Website-Besuchen Dritter basieren, mit einer Speicherzeit von fünf Jahren


Weiter Infos zu den Cookies von Facebook sowie seinen Partnern und wie Sie Werbeeistellungen und Cookies verwalten oder auch ablehnen können, erfahren Sie unter https://www.facebook.com/policies/cookies

Drittlandtransfer

Die weltweite Serverinfrastruktur von Facebook bedingt, dass von Facebook und seinen Partnern erhobene Daten auf Servern innerhalb als auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gespeichert und verarbeitet werden. Die Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums unterliegt dabei den gesetzlichen Bestimmungen und dem EU-Datenübermittlungszusatz der Standardvertragsklauseln (Standard Contractual Clauses, SCCs). Zudem befolgt Facebook das Datenschutzschild-Rahmenabkommen und ist dafür zertifiziert. Weiter Informationen finden Sie hier: https://www.facebook.com/about/privacyshield#   und https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Widerspruch

Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

Zudem besteht die Möglichkeit die Facebook Werbeeistellungen und Cookies über den folgenden Link zu verwalten als auch abzulehnen: https://www.facebook.com/policies/cookies

Mit einem persönlichen Facebook-Konto haben Sie des Weiteren die Möglichkeit Einstellungen an Ihren individuellen nutzungsbasieren Werbeanzeigen vorzunehmen und einzuschränken: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Alternativ können Sie Ihre Cookiepräferenzen hinsichtlich Online-Werbung Website-übergreifend über die europäische Plattform der EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance) steuern, die Ihnen hilft, datengesteuerte Werbung besser zu verstehen und Optionen bietet, Ihre Privatsphäre hinsichtlich des Datenschutzes zu schützen: https://www.youronlinechoices.com/

10. LinkedIn Insight-Tag mit Matched Audiences und Lead Gen Form

Zweck und Rechtsgrundlage

Der LinkedIn Insight-Tag der LinkedIn Ireland Unlimited Company ist ein JavaScript-Tag-basiertes Analysetool, mit dem die Wirksamkeit von interessenrelevanter Internetwerbung gemessen wird.

Interessenrelevante Anzeigen werden hierbei durch im Vorhinein festgelegte Parameter definiert, die eine Anzeige erst dann aufzeigt, wenn der Nutzer die relevanten Parameter, wie z. B. Interesse an bestimmten Themen, innehat oder abruft. Diese vorab definierten Nutzergruppen werden auch als sogenannte „Matched Audiences“ bezeichnet und stellen sicher, dass unsere Werbeanzeigen die Nutzer erreichen, die ein potenzielles Interesse daran aufweisen. Unter Beachtung der vorab definierten Parameter verteilt LinkedIn die Werbeanzeigen mittels eines automatischen Algorithmus.

Wird ein Nutzer über eine LinkedIn-Anzeige auf unsere Webseite weitergeleitet, werden im Browser des Nutzers temporäre Sitzungs-Cookies sowie permanente Cookies gesetzt, die erheben, welche Werbekampagnen & Seiten unserer Webseite aufgerufen wurden und ob beispielsweise ein Kontaktversuch vollzogen wurde. Diese Cookies werden auch als Conversion-Cookies bezeichnet und dienen nicht der persönlichen Identifikation. In der Regel erhebt der LinkedIn Insight-Tag folgende Daten:
 

 • URL
 • Referrer-URL
 • IP-Adresse – gekürzt bei Besuchern ohne LinkedIn-Konto oder gehasht (in einen Hash-Code umgewandelt & codiert indexiert) bei Besuchern mit einem persönlichen LinkedIn-Konto
 • Geräte- und Browsereigenschaften (auch „User Agent“ genannt)
 • Zeitpunkt des Zugriffs (Zeitstempel)
 • Informationen zum Besuch, wie Handlungen und Aktivitäten
 • Informationen zu individuellen Einstellungen/Einschränkungen hinsichtlich Werbeanzeigen und dem entsprechenden Tracking


Weitere Informationen erhalten Sie unter https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy und https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Die über die Conversion-Cookies erhobenen Daten werden von LinkedIn verwendet, um Besuchsstatistiken für unsere Web-Präsenz zu erstellen. Diese Besuchsstatistiken dienen uns wiederum zur Ermittlung des Erfolges unserer Werbeanzeigen und deren Optimierung.

Wir nutzen interessenrelevante Bewerbung unseres Angebots auf der Rechtsgrundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Als Websitebetreiber haben wir ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Zudem haben Sie die Möglichkeit uns innerhalb von LinkedIn über das „Lead Gen Form“-Kontaktformular von LinkedIn zu kontaktieren. Das Kontaktformular ist an die Werbeanzeigen innerhalb von LinkedIn gebunden und übernimmt – soweit Sie diese angegeben haben – automatisch personenbezogene Daten Ihres LinkedIn-Profils, bei der Ausfüllung eines Formulars. Diese Daten umfassen Name, Firmenname, Telefonnummer, E-Mailadresse und den Inhalt der Nachricht. Die in der Eingabemaske eingegeben Daten werden innerhalb von LinkedIn gespeichert und durch uns verarbeitet.

Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Zielt der Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Empfänger

Für die Schaltung der Online-Werbeanzeigen nutzt unsere Website die externe Dienstleitung der LinkedIn Ireland Unlimited Company (https://www.linkedin.com/).

Als Dienstleiter verarbeiten LinkedIn in unserem Auftrag die Zugriffsdaten auf geschaltete Online-Werbung zum Zwecke der Nutzeranalyse und statistischen Aufbereitung für uns. Der Dienstleister wurde von uns sorgfältig ausgewählt, beauftragt und wird regelmäßig kontrolliert.

Die mit LinkedIn erhobenen Daten werden in der EU, dem europäischen Wirtschaftsraum und der USA verarbeitet.

Die durch Cookies erzeugten Informationen werden nicht dazu benutzt, den Nutzer unserer Werbung oder Website persönlich zu identifizieren oder mit personenbezogenen Daten zusammenzuführen.

Speicherdauer

LinkedIn nutzt neben temporären Sitzungs-Cookies, die gelöscht werden, sobald der Browser geschlossen wird, permanente Cookies. Zu den permanenten Cookies gehören im Bereich der online Werbeschaltung hauptsächlich:
 

 • Authentifizierung-Cookies mit einer Speicherzeit von 180 Tagen
 • Cookies, die Werbeanzeigen ausliefern und ihre Relevanz messen mit einer Speicherzeit von 30 Tagen
 • Cookies, die den Analysediensten für Werbung und Websites dienen mit einer Speicherzeit von 90 Tagen
 • Cookies, die die Abmeldung für das Tracking speichern, mit einer Speicherzeit von zehn Jahren


Die Cookie-Richtlinien von LinkedIn finden Sie hier: https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy
Nähere Informationen zu einzelnen Cookies von LinkedIn in finden Sie unter https://de.linkedin.com/legal/l/cookie-table.

Personenbezogene Daten, die in LinkedIn über den Service der Online-Werbeanzeigen speichert werden, werden regelmäßig automatisch gelöscht:

 • Innerhalb von 30 Tagen in Bezug auf Kontaktlisten
 • Innerhalb von 90 Tagen für Daten, die mittels dem „Lead Gen Form“-Kontaktformular übermittelt wurden
 • Innerhalb von 180 Tagen für pseudonymisierte Website-Besuchsdaten


Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/87080/linkedin-marketing-solutions-and-the-general-data-protection-regulation-gdpr-?lang=en

Die durch uns erhobenen Daten aus dem „Lead Gen Form“-Kontaktformular werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.

Drittlandtransfer

LinkedIn verarbeitet und speichert erhobene Daten innerhalb und außerhalb der USA. Die Übermittlung personenbezogener Daten unterliegt dabei den Regularien der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der Standardvertragsklauseln (Standard Contractual Clauses, SCCs). Zudem befolgt LinkedIn das Datenschutzschild-Rahmenabkommen und ist dafür zertifiziert.

Weiter Informationen finden Sie hier: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy  und https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533

Widerspruch

Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

Ohne ein persönliches LinkedIn-Konto, haben Sie die Möglichkeit die Cookies und Werbeeinstellungen von LinkedIn unter folgenden Link abzulehnen: http://www.linkedin.com/mypreferences/g/guest-cookies

Mit einem persönlichen LinkedIn-Konto haben Sie die Möglichkeit Ihre Cookies und individuellen nutzungsbasieren Werbeanzeigen hier einzuschränken:
http://www.linkedin.com/psettings/member-cookies  und
https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest

Alternativ können Sie Ihre Cookiepräferenzen hinsichtlich Online-Werbung Website-übergreifend über die europäische Plattform der EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance) steuern, die Ihnen hilft, datengesteuerte Werbung besser zu verstehen und Optionen bietet, Ihre Privatsphäre hinsichtlich des Datenschutzes zu schützen: https://www.youronlinechoices.com/ 

Bezogen auf die erhobenen Daten aus dem „Lead Gen Form“-Kontaktformular hat der Nutzer jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

11. Google Tag Manager

Auf unserer Website Nutzen wir die Dienste des Google Tag Manager (https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/tag-manager/) von Google Inc. Der Google Tag Manager stellt eine Plattform-Lösung dar, über welche sogenannte Website-Tags (kleine Codeelemente, die dazu dienen bspw. Traffic und Besucherverhalten zu messen) generiert, gesetzt und verwaltet werden können. Platzierte Tags können unter Umständen Daten erfassen. Der Google Tag Manager selbst greift dabei nicht auf diese Daten, da er alleinig als Bereitstellung-Plattform dient und als eigenständige Domain keine Cookies nutzt sowie keine personenbezogenen Daten erfasst. Informationen zu eventuell datenerfassenden Tags finden Sie als separate Themenblöcke in dieser Datenschutzerklärung. Sofern Sie bereits auf Domain- oder Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen haben, bleibt diese für alle Tracking-Tags bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert werden.

Die Nutzung des Google Tag Managers erfolgt auf der Rechtsgrundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, wobei wir als Websitebetreiber ein berechtigtes Interesse an der komfortablen und nutzungsoptimierten Bereitstellung unseres Internetauftritts haben.

12. YouTube

Unsere Webseite bindet an entsprechend gekennzeichneten Stellen die Videoplattform YouTube (www.youtube.com) von YouTube, LLC ein, um die Wiedergabe von Audio- und Videodateien zu ermöglichen.

Die entsprechenden Videos holen vor dem Abspielen Ihr Einverständnis für die Weiterleitungen auf YouTube ein. Erst mit der Erteilung Ihres Einverständnisses stellt der eingebettete YouTube-Player eine Verbindung zu YouTube her, damit die Video- und Audiodateien übertragen und wiedergegeben werden können. Dabei werden auch Daten an YouTube, LCC, als verantwortliche Stelle für www.youtube.com, übertragen. Wir sind nicht verantwortlich für YouTube‘s Verarbeitung dieser Daten.

Weitere Informationen zu YouTube‘s Datenerfassung und -verarbeitung sowie Ihren Rechten und wählbaren Datenschutzoptionen hinsichtlich der Videoplattform finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube:
www.google.de/intl/de/policies/privacy/

13. Externe Links

Unsere Webseite enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Sicherheit Ihrer Daten

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Unsere Mitarbeiter sind geschult und verpflichtet, beim Umgang mit Daten die Regelungen der DSGVO und des BDSG-neu zu beachten.

Ihre Rechte

Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten (siehe Art. 15 ff DSGVO):
 

 • Recht auf Auskunft
 • Recht auf Berichtigung oder Löschung
 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
 • Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
 • Recht auf Datenübertragbargeit
 • Sie können jederzeit eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten uns gegenüber widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.
 • Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. Eine Liste der Aufsichtsbehörden mit Anschriften finden Sie unter:
  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Stand: April 2021 [AL 129 014 - 04/2021]

Scroll to top